Stawka

Wynagrodzenie uzależnione jest od formy współpracy ustalonej indywidualnie z każdym Klientem. Na wysokość wynagrodzenia bezpośredni wpływ ma stopień zawiłości i skomplikowania powierzonej sprawy/zlecenia, przewidywany nakład pracy oraz czas trwania współpracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów kancelaria Adwokacka proponuje następujące formy rozliczeń:

    • stawka stała – wynagrodzenie za jednorazowo wykonane czynności prawne o charakterze typowym, przewidywalnym do ustalenia podczas spotkania, do których zaliczamy między innymi: udzielenie porady prawnej, sporządzenie standardowych pism oraz projektów umów, wykonanie wstępnej analizy prawnej, jak również prowadzenie postępowań sądowych o charakterze niespornym oraz postępowań administracyjnych;
    • stawka godzinowa – wynagrodzenie uzależnione jest zarówno od godzin poświęconych na wykonanie danego zlecenia jaki i stawki godzinowej ustalanej z klientem. Ta forma rozliczenia proponowana jest przy wykonywaniu takich czynności jak: uczestniczenie w negocjacjach, konsultacjach i innych ważnych spotkaniach wymagających obecności prawnika, sporządzanie audytów prawnych oraz realizacja zleceń o charakterze indywidualnym. Dokładna specyfikacja czasu pracy z opisem czynności wykonanych przez kancelarię stanowi każdorazowo załącznik do faktury przekazywanej Klientowi;
    • stawka w formie ryczałtu miesięcznego – wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny, bez względu na ilość godzin przepracowanych w miesiącu. Ta forma rozliczenia proponowana jest Klientom w przypadkach nawiązania dłuższej współpracy. Istnieje jednak możliwość zmiany ww. formy wynagrodzenia poprzez dokładne ustalenie z Klientem pakietu usług z limitem godzin pracy;
    • wynagrodzenie ryczałtowe połączone z success fee (premia od sukcesu) – wynagrodzenie ma charakter mieszany tj. oprócz stawki ryczałtowej mającej charakter stały i niezmienny, kancelaria otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji osiągnięcia sukcesu. Ta forma rozliczenia proponowana jest przy współpracy dotyczącej obsługi dużych projektów albo kontraktów oraz w postępowaniach sądowych o charakterze spornym lub precedensowym;